Dona i Pilota

Resulten evidents els avanços socials de les dones en tots els àmbits, però malgrat l'aparent igualtat d'oportunitats entre homes i dones, existeixen encara obstacles que dificulten la igualtat efectiva. L'esport, com a activitat plenament integrada en la nostra societat, no és alié a aquesta realitat. L'esport i l'activitat física, per la seua potencialitat educativa i mediàtica, constitueixen un motor de canvi social i contribueixen des de fa temps a promoure la igualtat entre dones i homes. No obstant això, les dades dels estudis més recents en aquest àmbit reflecteixen que encara existeixen diferències importants quant a la participació i representació femenina en les diferents esferes de l'esport. És fonamental promoure l'equitat en l'esport, tenint en compte les diferències existents entre dones i homes, però sense que aquestes limiten les seues possibilitats. Volem un futur amb més dones que gaudisquen de l'esport i dels beneficis que aquest comporta, així com un major nombre de dones implicades en tots els aspectes de l'activitat física i l'esport: la direcció i la gestió, l'entrenament, l'arbitratge, el periodisme, la formació, la investigació i la pràctica esportiva.

Per tot això, MANIFESTEM que resulta necessari:

  • Utilitzar les possibilitats que ofereix l'esport com a vehicle de formació de les persones i com a transmissor de valors, amb la finalitat de superar prejudicis i estereotips que impedeixen a les dones i als homes desenvolupar-se segons les seues expectatives personals i el seu potencial individual.
  • Incloure la perspectiva de gènere en les polítiques de gestió de l'activitat física i l'esport per a garantir la plena igualtat d'accés, participació i representació de les dones, de totes les edats i condició, en tots els àmbits i a tots els nivells: com a practicants, gestores, dirigents, entrenadores, tècniques, àrbitres, jutgesses, periodistes i investigadores.
  • Introduir el Principi d'Igualtat d'Oportunitats com una màxima de qualitat en la gestió dins de la responsabilitat social corporativa de totes aquelles institucions o entitats relacionades amb l'activitat física i l'esport.
  • Donar suport a la formació de xarxes i equips multidisciplinaris en l'àmbit esportiu on els/les professionals experts/as en igualtat i en esport intercanvien els seus coneixements i experiències per a afavorir la igualtat i eliminar les barreres que encara la dificulten.
  • Reflectir en els mitjans de comunicació una imatge positiva de les dones en l'esport, diversificada, exempta d'estereotips de gènere i com a models d'èxit personal, professional i social.
  • Encoratjar a patrocinadors perquè donen suport a l'esport femení en el seu conjunt i els programes que potencien la pràctica esportiva de les dones.
  • Establir des de l'àmbit de l'activitat física i l'esport línies coordinades d'actuació entre institucions i organismes nacionals i internacionals que s'ocupen de promoure la igualtat entre dones i homes, amb la finalitat d'optimitzar els programes i les accions.
  •  

El present Manifest pretén implicar a totes les persones, organismes, institucions o entitats públiques i privades relacionades directa o indirectament amb l’activitat física i l’esport perquè s’adherisquen al que ací s’exposa i, en l’àmbit de les seues competències, incorporen les propostes que en ell es fan.